Eftersyn og afprøvning før idriftsætning ABA Idriftsættelse/Afvigelsesregistrering

Sagsoplysninger
Kunde:
Adresse:
Postnr/by:
Vedrørende:
Arbejdsordre:
Montør:
Generelt
1 Er det installerede materiel uden synlige fejl og mangler?
2 Er det installerede materiel installeret efter fabrikantens anvisninger? (produktdatablad)
3 Er de anvendte ledningssystemer korrekt valgt og oplagt? (føringsveje m.m.)
4 Er overstrømsbeskyttelses- og overvågningsudstyr korrekt valgt og installeret?
5 Er materiel til adskillelse og afbrydning korrekt valgt? (mærket-plomberet m.m.)
6 Er kapslingsklasser overholdt?
7 Er der udført brandtætning ved gennemføringer?
8 Er opmærkning udført korrekt? (overstrømsbeskyttelsesudstyr)
9 Er det installerede materiel funktionstestet?
10 Er kunden informeret om dokumentation, funktion og betjening af installationen?
Kontrol af den faste 230V installation til ABA anlæg
Beskyttelsesleders gennemgående elektriske forbindelse – (SB § 612.2.)
11 Er montagen af beskyttelse, hoved samt supplerende korrekt udført?
12 Er der målt gennemgående elektrisk forbindelse?
Målt:Ω
Installationens isolationsmodstand – (SB § 612.3 & 612.4)
13 Er El-installationen isolationstestet? (500V) (grænseværdi 0,5MΩ)
Målt:
14 Er spændingsfaldet overholdt? – 4% (se SB kap.715 lys installationer for ekstra lav spænding)
Automatisk afbrydelse af forsyningen (Fejlstrømsafb. – Ik min – måling af jordelektrode) – (SB § 612.6)
15 Er udløsetiden for fejlstrømsafbryderen kontrolleret? (målingen foretages i tavlen / installationen)
Udløsetid skal være mindre end 300ms
Afbryder 1:  mA  AC: ms  DC (0°): ms  DC (180°): ms
Afbryder 2:  mA  AC: ms  DC (0°): ms  DC (180°): ms
Afbryder 3:  mA  AC: ms  DC (0°): ms  DC (180°): ms
16 TN-systemer: Er kortslutningsniveauet målt ved tilslutningstedet?
Måleresultater:  kA     kA     kA
17 Er overgangsmodstanden til jord målt (TT-system SB §413.1.4.2) (målingen foretages i tavlen)
UB 50V/ΔI 30mA (1666Ω) - målt:  Ω     UB 50V/ΔI 300mA (166,7Ω) - målt: Ω
Eftersyn af ABA anlæg
18 Er anlægsinstruksen gennemgået med anlægsejer/driftsansvarlig?
19 Er forskrift 005 udleveret til anlægsejer/driftsansvarlig?
20 Er enheder på sløjfer aflæst og afstemt med anlægsdokumentationen?
Se installations- og programmeringsvejledning
21 Er udskriften i punkt 29 gemt som dokumentation for anlægsservice?
22 Er grupper og detektorer mærket i henholdt til orienteringsplaner?
23 Er situations- og gruppeplaner korrekte og i overensstemmelsen med de bygningsmæssige forhold?
24 Er instruks til brandvæsenet placeret synligt ved betjeningsudstyret?
25 Er der anvendt ikke certificeret materialer?
Hvis der er, skal dokumentation vedlægges.
Kontrol af ABA anlæg – HUSK at tilslutte serviceprinter til RS232
26 Er 230V forsyning tilsluttet uden om HFI/HPFI afbryder og er tilslutningssted angivet i driftsjournalen?
27 Er akkumulatorer tilsluttet?
Bemærk at akkumulatorer skal tilsluttes før 230V
28 Udfører centralen system reset og selvkontrol ved opstart?
29 Er anlægget blevet testet og godkendt?
Se betjeningsvejledningen for hjælp. Aktiver minimum 1/3 af alle detektorer, Test gas og varme, alarmtryk, og bisløjfer. Testen udføres i planlagt rækkefølge(rum for rum) og efterfølgende sammenholdes rækkefølgen med udskriftrækkefølgen fra serviceprinter.
30 Er der foretaget kontrol af fejlregistrering af detektorfejl i central?
Demonter minimum 1 detektor i hver sløjfe og kontroller at central melder fejl.
31 Er der foretaget kontrol for jordfejlsdetektering? Jordfejl simuleres ved brug af ca. 10KΩ modstand i hver sløjfe, til både + og - .
32 Er der kontrolleret for sløjfebruddetektering i central?
Simuler sløjfebrud for hver sløjfe
33 Er der kontrolleret for sløjfekortslutningsbeskyttelse?
Simuler kortslutning for hver sløjfe. Kontroller at eventuelle isolatorer fungerer.
Antal af detektorer der falder ud:   stk. (maksimalt 32 Stk.)
34 Er der kontrolleret for detektering af manglende net-spænding i central?
Afbryd forsyning til central og kontroller fejl- og nettilslutningslampe blinker.
35 Er akkumulator(es) funktion kontrolleret?
Afmonter ledninger og kontroller fejldetektering i central, lyser fejllampe og aktiveres fejludgangen. Kontroller batterikapaciteten i anlægget.
36 Er alarmtrykkenes funktion kontrolleret?
Aktiver alarmtryk ved central og kontroller at styreudgang for alarmoverføring til brandberedskab aktiveres.
37 Er øvrige styreudgange funktion kontrolleret iht. programmeringen?
Styreudgange for akustisk – visuel alarmering, ABDL etc.
38 Er detektorafhængige grupper/detektorer kontrolleret for deres funktion iht. programmeringen?
Kontrol af minimum 2 grupper/detektorer.
39 Er dioderne ”fejlalarm overført” og ”brandvæsen tilkaldt” funktionstestet?
40 Er udkoblingslamper for det grupper/detektorer funktionstestet?
Kontrol af vedligeholdelse
41 Er detektorernes vedligeholdelse kontrolleret?
Kontroller analogværdierne er over 30, i så fald er vedligeholdelse Ok. Vær opmærksom på om ”driftskompensering” er slået til.
Antal godkendt:   stk.     Antal der kræver vedligeholdelse:   stk.
Kontrol af ekstern modtagelse af alarmer
42 Er modtagelse af fejlmelding hos kontrolcentral/brandvæsen kontrolleret?
Simuler fejltilstand og kontroller modtagelse hos central/brandvæsen.
43 Er alarmprøve mod brandvæsen foretaget?
Kontroller at brandvæsen modtager alarm.
Dokumentering og afslutning af idriftsætning
44 Er driftsjournal afslutningsvis blevet udfyldt?
Skal udfyldes med ”Anlæg idriftsat + dato” samt stemples med installatør DBI nr.
45 Er brandberedskabet/central meddelt at anlægget er færdigkontrolleret og idriftsat?
Bemærkninger
Afvigelsesrapport
 
Afvigelse konstateret i forbindelse med:
Beskrivelse af afvigelsen:
Autoriseredes bemærkninger:
Godkendt af:  

Send via mail til:
Send kopi til:

Når du trykker på 'Udfør' bliver der genereret et pdf-dokument udfra de givne oplysninger. Har du angivet en eller flere email-adresser, sendes dokumentet direkte til den/disse - ellers åbnes og vises på skærmen.


© Lekon Rådgivning