Eftersyn og afprøvning før idriftsætning ABA Service/Afvigelsesregistrering

Sagsoplysninger
Kunde:
Adresse:
Postnr/by:
Vedrørende:
Arbejdsordre:
Montør:
Eftersyn af ABA anlæg
1 Er driftsjournalen gennemgået?
Driftsjournalen gennemgås fra sidste eftersyn frem til dags dato.
2 Er anlægsinstruksen gennemgået med den driftsansvarlige person?
3 Er enheder på sløjfer aflæst og afstemt med anlægsdokumentationen?
Se installations- og programmeringsvejledning
4 Er udskriften i punkt 9 gemt som dokumentation for anlægsservice?
5 Er grupper og detektorer mærket i henholdt til orienteringsplaner?
6 Er situations- og gruppeplaner korrekte og i overensstemmelsen med de bygningsmæssige forhold?
7 Er instruks til brandvæsenet placeret synligt ved betjeningsudstyret?
8 Er der anvendt ikke certificeret materialer?
Hvis der er, skal dokumentation vedlægges.
Kontrol af ABA anlæg – HUSK at tilslutte serviceprinter til RS232
9 Er anlægget blevet testet og godkendt?
Se betjeningsvejledningen for hjælp. Aktiver minimum 1/3 af alle detektorer, Test gas og varme, alarmtryk, og bisløjfer. Testen udføres i planlagt rækkefølge(rum for rum) og efterfølgende sammenholdes rækkefølgen med udskriftrækkefølgen fra serviceprinter.
10 Er der foretaget kontrol af fejlregistrering af detektorfejl i central?
Demonter minimum 1 detektor i hver sløjfe og kontroller at central melder fejl.
11 Er der foretaget kontrol for jordfejlsdetektering? Jordfejl simuleres ved brug af ca. 10KΩ modstand i hver sløjfe, til både + og - .
12 Er der kontrolleret for sløjfebruddetektering i central?
Simuler sløjfebrud for hver sløjfe
13 Er der kontrolleret for sløjfekortslutningsbeskyttelse?
Simuler kortslutning for hver sløjfe. Kontroller at eventuelle isolatorer fungerer.
Antal af detektorer der falder ud:   stk. (maksimalt 32 Stk.)
14 Er der kontrolleret for detektering af manglende net-spænding i central?
Afbryd forsyning til central og kontroller fejl- og nettilslutningslampe blinker.
15 Er akkumulator(es) funktion kontrolleret?
Afmonter ledninger og kontroller fejldetektering i central, lyser fejllampe og aktiveres fejludgangen. Kontroller batterikapaciteten i anlægget.
16 Er alarmtrykkenes funktion kontrolleret?
Aktiver alarmtryk ved central og kontroller at styreudgang for alarmoverføring til brandberedskab aktiveres.
17 Er øvrige styreudgange funktion kontrolleret iht. programmeringen?
Styreudgange for akustisk – visuel alarmering, ABDL etc.
18 Er detektorafhængige grupper/detektorer kontrolleret for deres funktion iht. programmeringen?
Kontrol af minimum 2 grupper/detektorer.
19 Er dioderne ”fejlalarm overført” og ”brandvæsen tilkaldt” funktionstestet?
20 Er udkoblingslamper for det grupper/detektorer funktionstestet?
Kontrol af vedligeholdelse
21 Er detektorernes vedligeholdelse kontrolleret?
Kontroller analogværdierne er over 30, i så fald er vedligeholdelse Ok. Vær opmærksom på om ”driftskompensering” er slået til.
Antal godkendt:   stk.     Antal der kræver vedligeholdelse:   stk.
Kontrol af ekstern modtagelse af alarmer
22 Er modtagelse af fejlmelding hos kontrolcentral/brandvæsen kontrolleret?
Simuler fejltilstand og kontroller modtagelse hos central/brandvæsen.
23 Er alarmprøve mod brandvæsen foretaget?
Kontroller at brandvæsen modtager alarm.
Dokumentering og afslutning af serviceeftersyn
24 Er driftsjournal afslutningsvis blevet udfyldt?
Skal udfyldes med ”Anlæg idriftsat + dato” samt stemples med installatør DBI nr.
25 Er brandberedskabet/central meddelt at anlægget er færdigkontrolleret og idriftsat?
Bemærkninger
Afvigelsesrapport
 
Afvigelse konstateret i forbindelse med:
Beskrivelse af afvigelsen:
Autoriseredes bemærkninger:
Godkendt af:  

Send via mail til:
Send kopi til:

Når du trykker på 'Udfør' bliver der genereret et pdf-dokument udfra de givne oplysninger. Har du angivet en eller flere email-adresser, sendes dokumentet direkte til den/disse - ellers åbnes og vises på skærmen.


© Lekon Rådgivning