Eftersyn og afprøvning før idriftsætning/Afvigelsesregistrering i landbrug

Sagsoplysninger
Kunde:
Adresse:
Postnr/by:
Vedrørende:
Arbejdsordre:
Montør:
Generelt
1 Er det installerede materiel uden synlige fejl og mangler?
Brugt materiel kontrolleres for generelt slid og slidtage forårsaget af installationsmiljøet.
2 Er det installerede materiel installeret efter fabrikantens anvisninger? (se note 2)
Brandfare ifm. stråle- og alm. varmeapparater, motorer, og andet materiel der frembringer høje temperaturer. Placering af materiel i forhold til husdyrhold, specielt materiel med nødafbrydnings funktion. Kontrol af tilslutningsklemmers moment(Nm) tilspænding efter fabrikantens anvisninger.
3 Er de anvendte ledningssystemer korrekt valgt og oplagt? (se note 3)
Beskyttelse af ledningssystemet mod overlast fra husdyrhold, gnaverangreb samt de installationsmiljøer der måtte forekomme. Beskyttelse mod træk og vibrationer ved korrekt aflastning, både hvad angår fast installation som tilledninger. OBS. Særlige regler for SELV installationer i landbrug.
4 Er overstrømsbeskyttelses- og overvågningsudstyr korrekt valgt og installeret?
Er valg og indstilling af sikringer, automat sikringer, maksimalafbrydere, motorværn, termorelæer og andre typer beskyttelsesudstyr, foretaget efter gældende installationsbestemmelser.
5 Er materiel til adskillelse og afbrydning korrekt valgt?
Er sikkerhedsafbrydere og andet brydende materiel valgt efter gældende installationsbestemmelse og korrekt opmærket, plomberet og placeret.
6 Er kapslingsklasser overholdt? (se note 6)
Afbrydermateriel, stikkontakter, sikkerhedsafbrydere, nødafbrydere, kraftstik, lysarmaturer motorer, tavler og lignende. Er tavler korrekt tætnet ved kabelindføringer.
7 Er der udført brandtætning ved gennemføringer?
Brandtætning skal være udført af kompetente medarbejdere og med godkendte tætningsmidler.
8 Er alle samlinger let tilgængelige?
Samlinger skal placeres således at de kan tilgås nemt og uden brug af specielværktøj. Vær opmærksom på faste, og nedhængte ikke nedtagelige lofter.
9 Er nødvendig dokumentation og/eller advarselsskilte tilstede?
Forefindes tavle tegninger/godkendelse, generel installationsdokumentation, placering af SELV kredse, produktanvisninger og lignende.
10 Er opmærkning udført korrekt?
Er overstrømsbeskyttelsesudstyr, kortslutningsmærkning af tavler, opmærkning af PE/PEN ledere og andet relevant materiel opmærket i henhold til gældende lovgivning.
A Er sensorer mod utilsigtede luftforureninger installeret og funktionsafprøvet?
Kontrol af røgmelde-, kulilte-, ammoniakalarmer samt anden relevant beskyttelse mod utilsigtede luftarter er installeret korrekt og er funktionsdygtigt.
B Er nødvendigheden af termografering i tavler og andet materiel vurderet?
Hvis der konstateres uregelmæssigheder i tavler, styretavler, motorer etc. skal det vurderes om det er nødvendigt at få foretaget termografering af de berørte områder, for at konstatere afvigelsernes omfang og hvad fejlen er opstået af.
C Kontrol af pulverslukkeres tilstedeværelse? (se note C)
Det skal kontrolleres at der findes pulverslukkere i stuehus, værksted og landbrugsmaskiner. Derudover skal der forefindes en pulverslukker indenfor maksimalt 35 m på ethvert sted af ejendommen. Pulverslukkerne skal mindst være 6 kg eller større.
D Kontrol af remme (kile- og fladremme) (se note D)
Er remme vedligeholdt og monteret efter producentens anvisning?
E Kontrol af nødgeneratoranlæg (se note D)
Det skal kontrolleres at der findes pulverslukkere i stuehus, værksted og landbrugsmaskiner. Derudover skal der forefindes en pulverslukker indenfor maksimalt 35 m på ethvert sted af ejendommen. Pulverslukkerne skal mindst være 6 kg eller større.
Beskyttelsesleders gennemgående elektriske forbindelse – (SB § 612.2.)
11 Er udligningsforbindelse korrekt udført? (se note 11)
Særlige krav til etablering af supplerende udligningsforbindelse i områder med husdyrhold.
12 Er der målt gennemgående elektrisk forbindelse?
Målt:Ω
Installationens isolationsmodstand, herunder adskillelse af strømkredse hvor der er anvendt SELV & PELV, eller ved separat strømkreds – (SB § 612.3 & 612.4)
13 Er El-installationen isolationstestet? (500V) (grænseværdi 0,5MΩ)
Målt:
14 Er lavvolt-installationen isolationstestet? (250V) (grænseværdi 0,25MΩ)
Målt:
15 Er spændingsfaldet overholdt? – 4% (se SB kap.715 lys installationer for ekstra lav spænding)
Automatisk afbrydelse af forsyningen (Fejlstrømsafb. – Ik min – måling af jordelektrode) – (SB § 612.6)
16 Er udløsetiden for fejlstrømsafbryderen kontrolleret? (målingen foretages i tavlen / installationen)
Afbryder 1:  mA  AC: ms  DC (0°): ms  DC (180°): ms
Afbryder 2:  mA  AC: ms  DC (0°): ms  DC (180°): ms
Afbryder 3:  mA  AC: ms  DC (0°): ms  DC (180°): ms
17 TN-systemer: Er kortslutningsniveauet målt i de fjerneste ender af installationen? (målingen foretages i tavlen/installationen)
Måleresultater:  kA     kA     kA
18 Er overgangsmodstanden til jord målt (TT-system SB §413.1.4.2) (målingen foretages i tavlen)
UB 50V (1666Ω) - målt:  Ω     UB 25V (833Ω) - målt: Ω
Polaritetsprøve – (SB § 612.7)
19 Er fasefølgen overholdt?
20 Er polaritetsprøven udført? (stikkontakter, lampeudtag m.m.)
Funktionsprøve – (SB § 612.9)
21 Er det installerede materiel funktionstestet (herunder bla. test knap på Fejlstrømsafbryder)
22 Er kunden informeret om dokumentation, funktion og betjening af installationen?
Bemærkninger
Afvigelsesrapport (når der svares nej i et af ovenstående skal der oprettes en afvigelsesregistrering)
Udarbejdet af:  
Afvigelse konstateret i forbindelse med:
Beskrivelse af afvigelsen:
Pkt.:
Bekrivelse.:
Pkt.:
Bekrivelse.:
Pkt.:
Bekrivelse.:
Pkt.:
Bekrivelse.:
Pkt.:
Bekrivelse.:
Pkt.:
Bekrivelse.:
Eventuel generel vurdering af el-installation:
Anbefalinger til kunden:
Autoriseredes bemærkninger:
Godkendt af:  

Send via mail til:
Send kopi til:

Når du trykker på 'Udfør' bliver der genereret et pdf-dokument udfra de givne oplysninger. Har du angivet en eller flere email-adresser, sendes dokumentet direkte til den/disse - ellers åbnes og vises på skærmen.


© Lekon Rådgivning