Eftersyn og afprøvning før idriftsætning/Afvigelsesregistrering for tavler

Sagsoplysninger
Kunde:
Adresse:
Postnr/by:
Vedrørende:
Arbejdsordre:
Montør:
Generelt
1 Er det installerede materiel uden synlige fejl og mangler?
Materiel kontrolleres for defekter og slidtage afstedkommet under transport/installation af tavle.
2 Er det installerede materiel installeret efter fabrikantens anvisninger?
Kontrol af tilslutningsklemmers moment(Nm) tilspænding efter fabrikantens anvisninger.Kontrol af materiellets kortslutningsholdbarhed i forhold til Ikmax etc.
3 Er de anvendte ledningssystemer korrekt valgt og oplagt?
Er Ledere oplagt og fastgjort/aflastet på betryggende vis i tavle/kabelfelt.
4 Er overstrømsbeskyttelses- og overvågningsudstyr korrekt valgt og installeret?
Er valg og indstilling af sikringer, automat sikringer, maksimalafbrydere, motorværn, termorelæer og andre typer beskyttelsesudstyr, foretaget efter gældende installationsbestemmelser, samt tilpasset efter den pågældende installations eksisterende ledningsmateriel der måtte være tilsluttet i tavlen. Er det kontrolleret at aut. Sikringer yder KB?
5 Er materiel til adskillelse og afbrydning korrekt valgt?
Er sikkerhedsafbrydere og andet brydende materiel valgt efter gældende installationsbestemmelse og korrekt opmærket, plomberet og placeret.
6 Er kapslingsklasser overholdt?
Er tavler korrekt tætnet ved kabelindføringer samt er tavlens kapslingsklasse i overensstemmelse med installationsmiljøet.
7 Er der udført brandtætning ved gennemføringer?
Brandtætning skal være udført af kompetente medarbejdere og med godkendte tætningsmidler. Der ønskes fokus omkring kabler ført op i tavlen gennem etageadskillelser og/eller gennem vægge, ind i tavlen.
8 Er alle samlinger udført i godkendte klemmer?
Samlinger skal afsluttes i godkendt materiel (DIN skinne klemmer etc.)
9 Er nødvendig dokumentation tilstede?
Forefindes tavle tegninger/godkendelse og materialedokumentation for tavlen.
10 Er opmærkning udført korrekt?
Er overstrøms-,og kortslutningsbeskyttelsesudstyr opmærket, kortslutningsmærkning af tavlen, opmærkning af PE/PEN ledere og andet relevant materiel opmærket i henhold til gældende lovgivning.
11 Er nødvendigheden af termografering i tavlen?
Hvis der konstateres uregelmæssigheder i tavler, skal det vurderes om det er nødvendigt at få foretaget termografering af de berørte områder, for at konstatere afvigelsernes omfang og hvad fejlen er opstået af.
12 Er tavlen tilstrækkelig vedligeholdt?
Er tavlen rengjort, ligger der ting omkring tavlen som giver øget risiko for kortslutninger, ved kontakt med det elektriske materiel.
13 Er der ryddet foran tavlen?
Der skal være min. 0,7m plads foran hele tavlens bredde, ved tavler der er større end 1m i højden og/eller bredden. De 0,7m måles fra den komponent der stikker længst frem i tavlen.
Beskyttelsesleders gennemgående elektriske forbindelse – (SB § 612.2)
14 Er montagen af beskyttelse, hoved-, samt supplerende korrekt udført?
15 Er der målt gennemgående elektrisk forbindelse?
Målt:Ω
Installationens isolationsmodstand, herunder adskillelse af strømkredse, hvor der er anvendt SELV & PELV, eller ved separat strømkreds – (SB § 612.3 & 612.4)
16 Er El installationen isolationstestet? (500V) (grænseværdi 0,5MΩ)
Målt:
Automatisk afbrydelse af forsyningen (Fejlstrømsafbrydere – Ik min – måling af jordelektrode) – (SB § 612.6)
17 Er udløsetiden for fejlstrømsafbryderen kontrolleret? (målingen foretages i tavlen / installationen)
Udløsetid skal være mindre end 300ms
Afbryder 1:  mA  AC: ms  DC (0°): ms  DC (180°): ms
Afbryder 2:  mA  AC: ms  DC (0°): ms  DC (180°): ms
Afbryder 3:  mA  AC: ms  DC (0°): ms  DC (180°): ms
18 TN-systemer: Er kortslutningsniveauet målt i de fjerneste ender af installationen?
IKmin:  A  –  ved Sikringsstørrelse: A  –  Sikrings-karakteristik:
19 Er overgangsmodstanden til jord målt (TT-system SB §413.1.4.2) (målingen foretages i tavlen)
Vær opmærksom på at berøringsspændingen UL, i områder med husdyrhold, maksimalt må være 25V.
UL 50V / ΔI 30mA (1666Ω) - målt:  Ω    UL 50V / ΔI 300mA (833,6Ω) - målt: Ω
Polaritetsprøve – (SB § 612.7)
20 Er fasefølgen overholdt?
21 Er polaritetsprøven udført? (grupper, HPFI)
Funktionsprøve – (SB § 612.9)
22 Er det installerede materiel funktionstestet (test knap på Fejlstrømsafbryder)
23 Er kunden informeret om dokumentation, funktion og betjening af tavlen?
Bemærkninger
Afvigelsesrapport (når der svares nej i et af ovenstående skal der oprettes en afvigelsesregistrering)
 
Afvigelse konstateret i forbindelse med:
Beskrivelse af afvigelsen:
Anbefalinger til kunden:
Autoriseredes bemærkninger:
Godkendt af:  

Send via mail til:
Send kopi til:

Når du trykker på 'Udfør' bliver der genereret et pdf-dokument udfra de givne oplysninger. Har du angivet en eller flere email-adresser, sendes dokumentet direkte til den/disse - ellers åbnes og vises på skærmen.


© Lekon Rådgivning