Eftersyn og afprøvning før idriftsætning/Afvigelsesregistrering (VVS)

Sagsoplysninger
Kunde:
Adresse:
Postnr/by:
Vedrørende:
Arbejdsordre:
Montør:
Forundersøgelse
1 Ansøgning og godkendelse
2 Tegninger gennemgået (stikledning, dimensionering, udluftning mv.)
3 Installation gennemgået fysisk (overensstemmelse med dokumentation samt inst.-gennemgang mv.)
Modtagekontrol
4 Er leverede materialer ubeskadigede og intakte? (tegn på fysisk overlast, brud, tæring)
5 Er leverede materialer korrekte i henhold til leverandørdokumenter/følgeseddel?
Udførelseskontrol
6 Er det installerede materiel uden synlige fejl og mangler?
7 Er det installerede materiel installeret efter fabrikantens anvisninger? (produktdatablad)
8 Er der udført brandtætning ved gennemføringer?
9 Er alle samlinger let tilgængelige? (ingen skjulte samlinger)
10 Er opmærkning udført korrekt?
11 Er isolering udført tilfredsstillende? (isolering/efterisolering)
12 Er materiel monteret i korrekt højde og med korrekt fald?
13 Er det monterede materiel beskyttet/sikret for nedstøbning og indmuring?
14 Er det installerede fastgjort i tilstrækkelig grad? (bæringer, beslag mv.)
15 Er tilslutninger gennemført korrekt og er kontrolleret før idriftsættelse?
16 Opfyld og beskyttelse (er rør, slanger mv. beskyttet korrekt inden lukning og tilgravning?)
17 Er affald bortskaffet miljømæssigt korrekt? (sortering)
18 Er oprydning og rengøring foretaget?
19
Slutkontrol
20 Er det installerede materiel funktionstestet?
21 Er kunden informeret om dokumentation, funktion, betjening og vedligehold af inst.?
22 Er der gennemført tæthedsprøvning/trykprøvning?
Evt. målt tryk:bar
23 Er sikkerhedsarmatur afprøvet og velfungerende?
Evt. målt tryk:bar
24 Er ventiler og armaturer afprøvet og velfungerende?
25 Er installationsgenstande og sanitet afprøvet og velfungerende?
26 Er afløbsinstallationerne afprøvet og tætte?
27 Er der gennemført temperaturmåling?
Evt. målt temperatur:°C
28 Er der kontrolleret for korrekt cirkulation og tryk?
Evt. målt tryk:bar
29 Øvrige målinger gennemført
Måling:   Målt værdi:
Anmeldelser, ansøgninger og dokumentation
30 Er tegninger og anlægsbeskrivelser udarbejdet/opdateret?
31 Er installationen færdigmeldt?
32 Er kunden orienteret om installationen, herunder om brug og vedligehold?
Afvigelsesrapport
 
Afvigelse konstateret i forbindelse med:
Beskrivelse af afvigelsen:
Autoriseredes bemærkninger:
Godkendt af:  

Send via mail til:
Send kopi til:

Når du trykker på 'Udfør' bliver der genereret et pdf-dokument udfra de givne oplysninger. Har du angivet en eller flere email-adresser, sendes dokumentet direkte til den/disse - ellers åbnes og vises på skærmen.


© Lekon Rådgivning